Projektový manažment pre ESD

praktický 2 dňový workshop aplikácie projektového manažmentu zameraného na riešenie konkrétnych opatrení ochrany pred ESD - kľúčové princípy a súvislosti v oblasti elektrostatiky

Pre koho je workshop určený?

interný - firemný workshop | externý - otvorený pre verejnosť

Partneri workshopu

Projektový manažment pre ESD

2 dni na workshope vám prinesú

praktický manuál na projekty
100%
systematické riadenie ESD projektov
79%
podporu práce ESD koordinátorov a ESD projektov
77%
postupné a významné znižovanie strát spôsobených ESD
57%

Unikátna prax ESD projektov:

Po absolvovaní workshopu budú účastníci vnímať projektovú prácu v súvislostiach a osvoja si realizáciu projektu od inicializácie až po ukončenie projektu.

Zníženie času a nákladov alokovaných na projekt bude výsledkom efektívnejšieho a prehľadnejšieho systému plánovania s aplikáciou praktických nástrojov a procesov projektového riadenia.
  • medzinárodné štandardy projektového manažmentu v prostredí ESD ochrany
  • počas workshopu pracujete na vlastných - reálnych ESD projektoch
  • podpora pri tvorbe návrhu a realizácií vášho konkrétneho projektu
  • systematický pohľad na riadenie oblasti ESD projektov
  • najčastejšie chyby na projektoch a ich predchádzanie
  • inovácia a nový pohľad na riadenie ESD problematiky
0% vlastná aktivita a rozvoj

Progresívne riadenie projektov - dosahujete výrazné úspory

0%
ŠETRÍTE ČAS PROJEKTU
0%
ŠETRÍTE PROJEKTOVÉ NÁKLADY
0dní
ROČNE UŠETRÍTE
0%
LEPŠIA PRACOVNÁ ATMOSFÉRA

Benefity workshopu

výrazné úspory: náklady o 20 - 30%, čas o 50%
efektívne riadenie ESD projektov
nové trendy v „Human friendly“ pracovnom prostredí
step-by-step manuál na projekty - nástroje, procesy

Obsah workshopu

projektový manažment a projektový cyklus
inicializácia projektu, hranice, zadanie
plánovanie a riadenie projektu, WBS, zdroje
ukončenie a odovzdanie projektu

Organizačné informácie

termín: 4. - 5. Marec 2020
miesto: Bratislava
cena: 290,- EUR bez DPH
kontakt a objednávka - pokračujte nižšie

Benefity a kľúčové prínosy workshopu

spoznáte kľúčové kroky ako pripraviť a zvládnuť úspešnú realizáciu projektu
Projektový manažment pre ESD
Reálna - priama pridaná hodnota workshopu - získate manuál na projekty
spoznáte kľúčové kroky ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu

Na vašich konkrétnych ESD tréningových projektoch si vyskúšate ako aplikovať štandardné nástroje projektového manažmentu do efektívneho riadenia projektov a komplexných úloh v prostredí ESD problematiky

Jasné definovanie projektových cieľov / necieľov a schopnosť formálne definovať projekt do Úvodného zadania projektu sa odzrkadlí v znížených konkrétnych finančných ukazovateľoch. Identifikácia projektových rizík ako aj systematický prístup k eliminácii možných náročných situácií na projekte má v praxi taktiež konkrétne finančné úspory.
Vzájomné pochopenie projektových očakávaní a jasné definovanie plánovaných projektových výstupov sa prejaví v lepšej pracovnej atmosfére na projekte, nižšom strese a nejasnostiach pri práci na projekte.

Účastníci sa naučia ako riadiť prácu a efektívnejšie komunikovať s tímom, dodávateľmi a zákazníkmi tak, aby narástla zákaznícka spokojnosť a budovali pozitívne meno firmy.

Získané vedomosti o ukončení a odovzdaní projektu majú pre firmu vysokú pridanú hodnotu vo forme sprehľadnenia a zjednodušenia projektovej administratívy a reportingu.
Po absolvovaní workshopu budú účastníci vnímať projektovú prácu v súvislostiach a osvoja si realizáciu projektu od inicializácie po ukončenie projektu.

Budú vedieť ako získať podporu vedenia pre svoje projekty a efektívnejšie pracovať so stakeholdrami.

rozšírite svoje kompetencie v oblasti riadenia / riešenia problémov a výziev a prinášate firme lepšie výsledky

získate jednoduché a účinné manažérske nástroje - schopnosť použiť projekty na náročné oblasti oblasti každodennej praxe

Cieľom workshopu je:

Osvojiť si základné princípy, postupy a nástroje projektového manažmentu pre efektívne riadenie projektov v ESD problematike.
Účastníci sa oboznámia s projektovým cyklom a na konkrétnych tréningových projektoch z oblasti ESD si zrealizujú projekt od jeho inicializácie, cez plánovanie a dizajn projektu, jeho realizáciu až po ukončenie a odovzdanie projektu.

Obsah workshopu

projektový manažment umožňuje komplexný pohľad na riadenie ESD projektov za zníženia nákladov na ESD opatrenia a efektívnosť fungovania ESD systémov a problematiky elektrostatiky
účastníci sa oboznámia s najčastejšími chybami na projektoch a naučia sa im predchádzať
projektový marketing a komunikácia na projekte zvýšia pozitívne vnímanie projektu
spôsob ako efektívne naplánovať a riadiť projekt

1. Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu

aplikácia neurovedy vo firemnom prostredí s dopadom na úspešnosť riadenia projektov
TOP trendy v manažmente a moderné firemné fungovanie

2. Biznis prostredie - prečo projekty v ESD?

zmeny a dynamika moderného biznis prostredia, rastúce požiadavky na efektivitu, produktivitu a rýchlosť

3. Čo je projekt, Parametre projektu

správne nastavenie rozhrania medzi projekami a líniovými úlohami
predpoklady a charakteristika efektívneho projektu

4. Projektový manažment a Projektový cyklus

cyklická realizácia projektu, procesný pohľad na projekt
formy a spôsoby efektívnej realizácie moderných projektov

5. Inicializácia projektu

hranice projektu - obsahové, časové, spoločenské
úvodné zadanie projektu - definovanie cieľov, ne-cieľov, rizík, obmedzení, predpokladov úspešnosti

6. Projektový 3-uholník

rozsah a kvalita projektu vs. limity každého projektu: čas, zdroje, rozpočet
adaptácia projektu na zmeny počas realizácie projektu

7. Plánovanie a riadenie projektu

plánovanie projektových aktivít (WBS)
súvislosti, kotext a rozsah projektových prác, riadenie a kontrola realizácie projektu

8. Plánovanie času na projekte - Ganttov diagram

časové súvislosti a vzájomná časová prepojenosť a závislosť projektových aktivít
riadenie a monitorovanie časového progresu projektu

9. Plánovanie zdrojov

plánovanie, dostupnosť, využiteľnosť a zosúladenie projektových zdrojov
efektívnosť využiteľnosti dostupných zdrojov

10. Ukončenie a odovzdanie projektu

vyhodnotenie úspešnosti projektu, odovzdanie do užívania, PO-projektová fáza
lessons learned - poučenia z projektu
získate postupy, nástroje a efektívny spôsob ako plánovať, implementovať, riadiť a vyhodnocovať nové požiadavky na ESD prostredníctvom moderných projektov

Pracujete na reálnych ESD tréningových projektoch

prostredníctvom štandardizovaného riadenia projektov zvyšujete efektívnosť vašich ESD opatrení a činností, získavate procesy s pridanou hodnotou a eliminujete stratové časy a činnosti bez dostatočnej pridanej hodnoty - vyššia efektivita ESD aktivít
praktické spoznanie top trendov projektového manažmentu v oblasti ESD problematiky vám umožní kontinuálne zvyšovanie produktivity vašich manažérskych a firemných aktivít, zvýšenie efektívnosti práce ESD koordinátorov, lepšie dodržiavanie ESD štandardov
Vitality manažment a najnovšie výskumy mozgu vám ukážu nové možnosti pre efektívnejšiu prácu, vyššiu spokojnosť, menej stresu a lepšiu energiu a vitalitu počas pracovného dňa
0%
REÁLNE PROJEKTY NA WORKSHOPE
počas 2 dní workshopu si vypracujete kompletný plán vášho projektu
získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU
od začiatku, cez plánovanie, realizáciu, ukončenie projektu až po dosiahnutie výsledkov
Projektový manažment pre ESD

Inovácie a nový pohľad na ESD projekty

Komplexný prístup k riadeniu aktivít súvisiacich s ochranou pred ESD
Realizácia a riadenie ESD projektov: Návrh - Implementácia - Kontrola - Priebežné udržiavanie systému ochranných opatrení na ochranu pred ESD

Podpora pri dodržiavaní opatrení v celom výrobnom procese - od dodávky komponentov, cez ich skladovanie a transport na výrobné linky, samotnú montáž, meranie parametrov výrobku až po balenie a transport hotových výrobkov k zákazníkovi

Plnenie požiadaviek vychádzajúcich z medzinárodnej ESD normy ANSI 20.20
Plnenie legislatívnych  požiadaviek na prevádzkovanie systému ochranných opatrení pred ESD
Aktívne zvyšovanie znalostí a zlepšovanie praxe ESD koordinátorov
Špecifiká prostredia elektrostatiky a riadenia ESD
Akreditovaný program
Medzinárodné štandardy

Organizačné informácie o workshope

termín, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka workshopu

Aktuálne termíny

4. - 5. Marec 2020
Bratislava

Trvanie tréningu - workshopu:
2 dni / 9:00 - 17:00 /

V prípade nižšieho počtu účastníkov je workshop realizovaný v trvaní - 1 deň

Miesto realizácie

Bratislava
priestory upresníme

Cena

290,- EUR bez DPH za osobu
pre účastníkov máme k dispozícii 20 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop

v prípade nižšieho počtu účastníkov je workshop realizovaný v trvaní - 1 deň

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov
získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri

Kontakt a objednávka

Tréning Projektový manažment pre ESD vedie:

Ing. Peter Minárik, expert na projektový manažment

email: minarikp@commpass.sk
mt: +421 905 852 231

objednávka: Projektový manažment pre ESD - stiahnuť PDF objednávku
online formulár: workshop si môžete pohodlne objednať online

Podpora COMM-PASS Live

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu
dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci
matky na materskej dovolenke
pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live - kontaktujte nás

Bratislava

Moderné projekty v biznis súvislostiach

séria otvorených workshopov praktickej aplikácie projektového manažmentu
bližšie informácie o ďalších biznis oblastiach nájdete v manažérskom programe
Automotive a výroba | Kvalita a Kvalitári | Moderný HR biznis partnering | SSC - Shared Service Centrá | Facility management | Projektový manažment Leadership