Projektový manažment pre Automotive a výrobu

inovácia a nový pohľad na vaše projekty - projektový manažment prispôsobený podmienkam a špecifikám automotive a výroby

Pre koho je workshop určený?

interný - firemný workshop | externý - otvorený pre verejnosť
Projektový manažment pre Automotive a výrobu

2 dni na workshope vám prinesú

praktický manuál na projekty
100%
nový pohľad na projekty
78%
lepšia spolupráca & vzájomný rešpekt
76%
menej stresu a preťaženia
59%

Unikátna prax automotive & výroby:

Inovácie a nový pohľad na vaše projekty - spoznáte projektový manažment z pohľadu technickej stránky, systémov a nástrojov. Získate lepšie pochopenie manažérskeho správania a konania ľudí na projekte z pohľadu najnovších výskumov neurovedy a aplikácie poznania behaviorálnych prístupov a metód.

Efektívne riadenie prináša elimináciu chýb (errors), zníženie prerábok (rework) a signifikantné redukcie odpadov materiálu (waste).
viac informácii nájdete v PDF prezentácii
  • vyššia produktivita a efektivita projektových tímov
  • počas workshopu pracujete na vlastných - reálnych projektoch
  • zníženie zlyhaní projektov a výrazné úspory (čas, rozpočty)
  • nové možnosti ako využiť projektový manažment pre automotive a podporiť APQP a PPAP
  • blue print - vypracujete si kompletný plán projektu
  • špecifiká automotive výroby integrované do uceleného celku riadenia projektov
0% vlastná aktivita a rozvoj

Progresívne riadenie projektov - dosahujete výrazné úspory

0%
ŠETRÍTE ČAS PROJEKTU
0%
ŠETRÍTE PROJEKTOVÉ NÁKLADY
0dní
ROČNE UŠETRÍTE
0%
LEPŠIA PRACOVNÁ ATMOSFÉRA

Benefity workshopu

výrazné úspory: náklady o 20 - 30%, čas o 50%
vyššie ROI výrobných projektov, efektívne nábehy
vyššia zákaznícka spokojnosť, agilita, flexibilita
vyššia nákladová efektívnosť, rastúca kvalita

Obsah workshopu

kľúčové princípy projektového manažmentu
vybrané nástroje projektového manažmentu
efektívne procesy projektového manažmentu
získate moderné projektové myslenie

Organizačné informácie

termín: 7. - 8. August
miesto: Malacky - Bratislava | Trenčín | Levice
cena: 145,- EUR bez DPH / 1 deň
kontakt a objednávka - pokračujte nižšie

Benefity a kľúčové prínosy workshopu

spoznáte kľúčové kroky ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu
Projektový manažment pre Automotive a výrobu
Reálna - priama pridaná hodnota workshopu - pracujete na vlastnom projekte
nové efektívnejšie formy riadenia úloh a projektov | lepšie firemné výsledky
vyššia flexibilita, inovatívnosť | lepšia adaptabilita k zmenám
lepšie využívanie dostupných zdrojov

Získate nové možnosti a inšpirácie: ľudia keď sú v rutine - nevidia to, čo by mohli robiť ináč | lepšie pracovné prostredie - lepšia atmosféra a radosť z práce

Chcete aby vaše projekty fungovali efektívne a: ľudia boli iniciatívni | aktívni | tešili sa na projekt | neuprednostňovali oddelenie pred projektom
Workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:
objavte a podporte nové možnosti efektívnejšieho a samostatnejšieho fungovania

zvýšenie angažovanosti a motivácie zamestnancov prostredníctvom lepšej komunikácie a spolupráce vo firme

rozvíjanie mladých a nádejných talentov - stabilizácia high potentials

projekty nie sú strašiak - projekty vám môžu pomôcť aj v oblastiach, kde ste sa doteraz trápili
Workshop chcem pre seba:
zvýšite svoju hodnotu a môžete byť prínosnejší pre firmu

rozšírite svoje kompetencie v oblasti riadenia / riešenia problémov a výziev a prinášate firme lepšie výsledky

získate jednoduché a účinné manažérske nástroje - schopnosť použiť projekty na náročné oblasti výroby, vrátane špecifík automotive

nové výzvy, problémy, náročné ciele - získate nové a efektívne návody a spôsoby ich riešenia

Obsah workshopu

hlavné témy a oblasti so zameraním na Automotive a výrobu

1. Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu

aplikácia neurovedy vo výrobnom projektovom prostredí

2. Biznis prostredie - prečo projekty v Automotive a Výrobe?

zmeny a dynamika moderného výrobného prostredia, rastúce požiadavky na efektivitu, produktivitu a rýchlosť

3. Čo je projekt, Parametre projektu

správne nastavenie rozhrania medzi projekami a líniovými úlohami
predpoklady a charakteristika efektívneho projektu

4. Projektový manažment a Projektový cyklus

cyklická realizácia projektu, procesný pohľad na projekt
formy a spôsoby efektívnej realizácie moderných projektov

5. Inicializácia projektu

hranice projektu - obsahové, časové, spoločenské
úvodné zadanie projektu - definovanie cieľov, ne-cieľov, rizík, obmedzení, predpokladov úspešnosti

6. Projektový 3-uholník

rozsah a kvalita projektu vs. limity každého projektu: čas, zdroje, rozpočet
adaptácia projektu na zmeny počas realizácie projektu

7. Plánovanie a riadenie projektu

plánovanie projektových aktivít (WBS)
súvislosti, kotext a rozsah projektových prác, riadenie a kontrola realizácie projektu

8. Plánovanie času na projekte - Ganttov diagram

časové súvislosti a vzájomná časová prepojenosť a závislosť projektových aktivít
riadenie a monitorovanie časového progresu projektu

9. Plánovanie zdrojov

plánovanie, dostupnosť, využiteľnosť a zosúladenie projektových zdrojov
efektívnosť využiteľnosti dostupných zdrojov

10. Ukončenie a odovzdanie projektu

vyhodnotenie úspešnosti projektu, odovzdanie do užívania, PO-projektová fáza
lessons learned - poučenia z projektu

Príklady reálnych tréningových projektov

Zvýšenie efektívnosti FMEA | Ako zefektívniť nábehy novej výroby | Zníženie skladových zásob | Zvýšenie obrátkovosti | Zvýšenie OEM | Implementácia 5S | Efektívnejšie pre-zriadenie strojov | Efektívnejšie odovzdávanie smiem | Efektívnejšie navážanie materiálu | Ako skvalitniť proces plánovania
Vizuálny manažment pracoviska | Efektivita porád | Zvýšenie produktivity | Skvalitnenie systému zlepšovacích návrhov zamestnancov | Systém KPI | Efektívny reporting | Ako zabezpečiť lepšiu komunikáciu medzi jednotlivými oddeleniami – interný zákazník
Adaptačný proces zamestnancov a podpora výrobných majstrov | Tvorba tréningového centra pre nových pracovníkov | Ako zainteresovať do projektu členov tímu, stakeholdrov a požadovanú úroveň vedenia | Ako zvýšiť dôraz na kvalitu u výrobných pracovníkov | Ako motivovať výrobných pracovníkov
0%
REÁLNE PROJEKTY NA WORKSHOPE
počas 2 dní workshopu si vypracujete kompletný plán vášho projektu
získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU
od začiatku, cez plánovanie, realizáciu, ukončenie projektu až po dosiahnutie výsledkov
Projektový manažment pre Automotive a výrobu

Inovácia a nový pohľad na vaše projekty

Špecifiká automotive výroby
Workshop integruje špecifiká automotive výroby do uceleného celku riadenia projektov
SMART goals, 8D reports, ROI, Milestones, Master Schedule, „Who, What, Where, When, Why, How“, Pareto 80:20, 5 Why, Ishikawa - Fishbone, Cause-effect diagram, 6 M, FTA = Failure Tree Analysis, Reverse engineering, PCAs - Pernament Corrective Actions, FMEA, Function, Durability, Implementation, Lessons Learned, Control Plan, Visualization, Example, Gemba, TQM, TPM, PDCA, SDCA, Quality management, OEE, TEEP, KPI, Productivity, Breakdowns, Setup time, Adjustmens time, Start up losses, Defects, Breakdowns
Akreditovaný program
Medzinárodné štandardy

Organizačné informácie o workshope

termín, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka workshopu

Aktuálne termíny

7. - 8. August 2019 - Malacky - Bratislava, Trenčín, Levice

Trvanie tréningu - workshopu:
2 dni / 9:00 - 17:00 /

Miesto realizácie

Malacky - Bratislava, Trenčín, Levice
priestory účastníkom upresníme vopred

Cena

145,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu (290,- EUR bez DPH za 2 dni)
pre účastníkov máme k dispozícii 20 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov
získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri

Kontakt a objednávka

Tréning Projektový manažment pre Automotive a Výrobu vedie:

Ing. Peter Minárik, expert na projektový manažment

email: minarikp@commpass.sk
mt: +421 905 852 231

objednávka: Projektový manažment pre Automotive a Výrobu - stiahnuť PDF objednávku
online formulár: workshop si môžete pohodlne objednať online

Podpora COMM-PASS Live

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu
dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci
matky na materskej dovolenke
pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live - kontaktujte nás

Bratislava

Trenčín

Moderné projekty v biznis súvislostiach

séria otvorených workshopov praktickej aplikácie projektového manažmentu
bližšie informácie o ďalších biznis oblastiach nájdete v manažérskom programe
Automotive a výroba | Kvalita a Kvalitári | Moderný HR biznis partnering | SSC - Shared Service Centrá | Facility management | Projektový manažment Leadership